Všeobecné obchodní podmínky

Aktuální podmínky nákupu pro ProductKeys.cz (Powered by Digital License Retailer AS – Organizační číslo: NO 824 379 122 DPH).

Úvod

Tento nákup se řídí níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami pro spotřebitelský nákup zboží přes internet. Nákupy spotřebitelů přes internet se řídí zejména zákonem o smlouvách, zákonem o nákupu spotřebitele, zákonem o marketingu, obchodním zákonem a zákonem o elektronickém obchodu a tyto zákony dávají spotřebiteli podstatná práva. Zákony najdete na https://lovdata.no/info/information_in_english. Podmínky této smlouvy nebudou vykládány jako omezení zákonných práv, ale budou specifikovat hlavní práva a povinnosti smluvních stran.

Podmínky prodeje byly připraveny a doporučeny Norským spotřebitelským úřadem. Chcete-li lépe porozumět těmto podmínkám prodeje, podívejte se na Průvodce spotřebitelským úřadem zde.

1. Dohoda

Smlouva se skládá z těchto podmínek prodeje, informací uvedených v řešení objednávky a případných speciálně dohodnutých podmínek. V případě rozporu mezi informacemi bude mít přednost to, na čem se strany konkrétně dohodnou, pokud to není v rozporu s kogentními právními předpisy.

Smlouva je dále doplněna o příslušná zákonná ustanovení upravující nákup zboží mezi obchodníky a spotřebiteli.

2. Části

Prodávající je:

ProductKeys.cz

Adresa společnosti:
Markens gate 8
4611 Kristiansand
Norway

Poštovní adresa:
Postboks 12
4661 Kristiansand
Norway

E-mail: [email protected]
Telefon: +47 95553396 (pouze pro obchodní dotazy)
Název společnosti: Digital License Retailer AS
IČO: 824 379 122

a dále jen prodávající / přeprodejce.

Kupujícím je spotřebitel, který provádí objednávku a dále jen kupující.

3. Cena

Cena uvedená za zboží a služby je celková cena, kterou má kupující zaplatit. Tato cena zahrnuje veškeré poplatky a dodatečné náklady. Dodatečné náklady, o kterých prodávající před nákupem neinformoval, kupující nenese. Výjimky: Všem zákazníkům mimo Norsko je z důvodu exportu služeb účtována 0% DPH. Prodejní ceny uvedené v internetovém obchodě zahrnují tuto sazbu DPH ve výši 0 %. Zákazníkům s adresou v Norsku bude účtováno dalších 25 % z prodejní ceny uvedené v internetovém obchodě.

4. Uzavření dohody

Smlouva je pro obě strany závazná, jakmile kupující odešle svou objednávku prodávajícímu.

Smlouva však není závazná, pokud v nabídce prodávajícího v řešení objednávky v internetovém obchodě nebo v objednávce kupujícího došlo k překlepu nebo překlepu a druhá strana si uvědomila nebo měla uvědomit, že k takové chybě došlo. .

5a. Způsob platby

Prodávající může požadovat platbu za zboží od okamžiku jeho odeslání od prodávajícího kupujícímu.

Pokud kupující při platbě použije kreditní nebo debetní kartu, může prodávající při objednávce rezervovat kupní cenu na kartě. Karta je účtována ve stejný den, kdy je zboží odesláno.

Při platbě na fakturu je faktura vystavena kupujícímu při expedici zboží. Lhůta splatnosti je uvedena na faktuře a je minimálně 14 dní po obdržení.

Kupující mladší 18 let nemohou platit s následnou fakturou (v současnosti nenabízíme platbu na fakturu).

5b. Digitální peněženka (“Moje peněženka” pod “Můj účet”)

Za každý nákup uskutečněný v internetovém obchodě obdrží každý registrovaný zákazník 10 % z ceny nákupu do své digitální peněženky (Cashback). Cashback lze v celém rozsahu použít pro budoucí nákup, a to jak na částečnou, tak na plnou úhradu zboží. Digitální peněženku lze také dobít kreditem navíc pomocí platebních metod v internetovém obchodě. Na bankovní účet není možné vyplácet dobitý kredit ani Cashback. Zůstatek ve vaší digitální peněžence vyprší po 12 měsících od data nákupu/výdělku. To platí jak pro vydělaný cashback, tak pro manuální dobíjení peněženky. Vyhrazujeme si právo odstranit zůstatek ve vaší digitální peněžence a zablokovat váš účet, pokud zjistíme zneužití služby.

6. Dodávka

Dodání se uskuteční, jakmile kupující nebo jeho zástupce převezme předmět (sériový kód hry nebo softwaru).

Všechny naše produkty jsou dodávány digitálně ve formě produktového klíče k produktu. Většina produktových klíčů je dodávána automaticky a lze je vyzvednout ihned po zakoupení. Jak najít kód:

Jít do “Můj účet” kliknutím na pravý horní roh webové stránky: „Dobrý den, [vaše jméno]“.
Klikněte na “Objednávky“. Najděte správné ID objednávky a stiskněte “ZOBRAZIT” zcela vpravo pod nadpisem “AKCE”.
Pod celkovou částkou na stránce objednávky najdete produktové klíče pro každý zakoupený produkt.

POKUD NENAJDETE KLÍČ PRODUKTU:

Pokud produktový klíč není uveden na stránce objednávky, bude vám automaticky zaslán e-mailem do jedné hodiny od nákupu (pondělí – neděle 9:00 – 23:00 (UTC+2)).

Pokud jste neobdrželi produktový klíč po dvou hodinách, prosím kontaktujte nás.

7. Storno objednávek

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodávce digitálního obsahu, které nejsou dodávány na fyzickém nosiči, pokud bylo doručování započato s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel bere na vědomí, že právo na odstoupení tím ztratil. (srov. § 22 n) práva na odstoupení od smlouvy (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8)
Na druhou stranu chceme na ProductKeys.cz nabídnout lepší zákaznickou zkušenost, a proto nabízíme právo na vrácení do 14 dnů podle článku 34 práva na odstoupení od smlouvy. To vyžaduje, aby kód produktu nebyl uplatněn.
8. Zpoždění a nedodání – práva kupujícího a lhůta pro hlášení reklamací
Pokud prodávající nedodá zboží nebo jej dodá příliš pozdě dle dohody stran a není to způsobeno kupujícím nebo okolnostmi kupujícího, může kupující zadržet kupní cenu, reklamovat plnění, zrušit smlouvu a/nebo podle pravidel kapitoly 5 zákona o spotřebitelském nákupu. požadovat náhradu škody od prodávajícího. V případě porušení pravomoci musí mít důkazy písemnou formu (např. e-mail).

Splnění

Pokud prodávající nedodá zboží nebo jej dodá příliš pozdě dle dohody stran a není to způsobeno kupujícím nebo okolnostmi na straně kupujícího, může kupující zadržet kupní cenu, reklamovat plnění, zrušit smlouvu a/nebo podle pravidel kapitoly 5 zákona o spotřebitelském nákupu. požadovat náhradu škody od prodávajícího.

V případě porušení pravomoci musí mít důkazy písemnou formu (například e-mail).

Vybrání

Pokud prodávající nedodá produkt (produktový klíč) v době dodání, musí kupující prodávajícího vyzvat k dodání v přiměřené dodatečné lhůtě plnění. Pokud prodávající nedodá zboží v dodatečné lhůtě, může kupující zrušit nákup.

Kupující však může nákup okamžitě zrušit, pokud prodávající odmítne zboží dodat. Totéž platí, bylo-li dodání ve smluvené době rozhodující pro uzavření smlouvy nebo pokud kupující prodávajícímu sdělil, že rozhodující je dodací lhůta.

Je-li zboží (produktový klíč) dodáno po dodatečné lhůtě stanovené spotřebitelem nebo po datu dodání, které bylo rozhodující pro uzavření smlouvy, je třeba uplatnit nárok na zrušení v přiměřené lhůtě poté, co bylo kupujícímu doručeno oznámení.

Kompenzace

Kupující může požadovat náhradu určité ztráty v důsledku prodlení. To však neplatí, prokáže-li prodávající, že ke zpoždění došlo v důsledku překážky, kterou prodávající nemohl ovlivnit, na kterou nebylo možné v době sjednání přiměřeně přihlížet, odvrátit nebo překonat následky.

9. Nedostatek věci – práva kupujícího a lhůta pro reklamaci

Vyskytne-li se na věci vada, je kupující povinen v přiměřené lhůtě poté, co byla nebo měla být zjištěna, oznámit prodávajícímu, že bude vadu uplatňovat. Kupující vždy včas oznámil, pokud se tak stane do 2 měsíců. z toho, že závada byla nebo měla být objevena. Reklamaci lze uplatnit do dvou let od převzetí věci kupujícím. Má-li věc nebo její část vydržet výrazně déle než dva roky, činí reklamační lhůta pět let.

Má-li věc vadu a není to způsobeno kupujícím nebo okolnostmi kupujícího, může kupující zadržet kupní cenu v souladu s pravidly zákona o nákupu spotřebitelů, kapitola 6, vybrat si mezi opravou a dodáním, požadovat snížení ceny, požadovat zrušení smlouvy a/nebo požadovat náhradu z prodeje.

Reklamace u prodávajícího musí být uplatněna písemně.

Oprava nebo opětovné doručení

Kupující si může vybrat mezi požadavkem opraveného manka nebo dodáním podobného zboží. Prodávající však může reklamaci kupujícího vznést, pokud je vyřízení reklamace nemožné nebo pokud má prodávající nepřiměřené náklady. Oprava nebo doručení musí být provedeno v přiměřené době. Prodávající není zásadně oprávněn provést více než dva pokusy o odstranění stejné vady.

Sleva

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z ceny, pokud zboží nebude opraveno nebo odesláno. To znamená, že poměr mezi zlevněnou a sjednanou cenou odpovídá poměru mezi hodnotou věci ve vadném a smluvním stavu. Pokud pro to existují konkrétní důvody, může být snížení ceny místo toho nastaveno na hodnotu, která pro kupujícího není významná.

Vybrání

Není-li zboží opraveno nebo znovu doručeno, může kupující také zrušit nákup, pokud vada není nepodstatná.

10. Práva prodávajícího v případě prodlení kupujícího

V případě, že kupující nezaplatí nebo nesplní jiné povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo zákona a není to způsobeno prodávajícím ani okolnostmi prodávajícího, může prodávající v souladu s pravidly zákona o koupi spotřebitele zboží odepřít, požadovat plnění dohody, požadovat zrušení dohody a požadovat náhradu. od kupujícího. Prodávající může dále případně požadovat úrok z prodlení, poplatky za inkaso a přiměřený poplatek za nevyzvednuté zboží.

Naplňující

Prodávající může nákup zachovat a požadovat po kupujícím zaplacení kupní ceny. Není-li věc (produktový klíč) doručena, prodávající ztrácí právo, pokud nepřiměřeně dlouho čeká s uplatněním reklamace.

Vybrání

Prodávající může ukončit smlouvu, pokud dojde k podstatnému prodlení nebo jinému podstatnému porušení ze strany kupujícího. Prodávající však nemůže odstoupit v případě uhrazení celé kupní ceny. Pokud prodávající stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu a kupující v této lhůtě nezaplatí, může prodávající zrušit nákup.

Úrok z prodlení / poplatek za inkaso

Nezaplatí-li kupující kupní cenu v souladu s dohodou, může prodávající požadovat úrok z kupní ceny podle zákona o úrocích z prodlení. V případě nezaplacení může být reklamace po předchozím upozornění zaslána kupujícímu a následně odpovědná za poplatky podle zákona o vymáhání pohledávek.

11. Záruka

Záruka od prodávajícího nebo výrobce dává kupujícímu práva nad rámec těch, která kupujícímu již náleží podle kogentního zákona. Záruka proto neomezuje právo kupujícího na odvolání a reklamaci v případě zpoždění nebo nedostatků v souladu s body 9 a 10.

12. Osobní informace

Osobou odpovědnou za zpracování shromážděných osobních údajů je prodávající. Pokud se kupující nedohodne jinak, může prodávající v souladu se zákonem o osobních údajích shromažďovat a uchovávat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění povinností prodávajícího ze smlouvy. Osobní údaje kupujícího budou zpřístupněny dalším osobám pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy prodávajícím s kupujícím nebo v zákonných případech.

Abychom vám mohli co nejlépe sloužit, je nutné, abychom o vás jako zákazníkovi měli dostatečné informace. Po přezkoumání toho, co ukládají informace o našich zákaznících, se domníváme, že u nás nejsou uložena žádná citlivá nebo kritická data a že je lze zneužít.

Můžeme vás ujistit, že naše interní postupy neumožňují zvenčí přijímat citlivé nebo kritické informace.

Při používání našich platebních řešení nejsou uložena žádná citlivá nebo kritická data.

Naší zásadou je, že bez vašeho souhlasu neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nešíříme informace o vás jako zákazníkovi třetí straně.
Všechny stránky při ukládání informací jsou bezpečně zabezpečeny.

12.1 Ukládání osobních údajů

Zákon o účetnictví nám ukládá uchovávat údaje o transakcích po dobu 5 let. Abychom zajistili práva zákazníků v souvislosti se zárukami a reklamacemi v souladu se zákonem o spotřebitelských nákupech, zákonem o nákupech a našimi prodejními podmínkami, uchováváme historii nákupů po dobu 10 let.

12.2 Zabezpečení osobních údajů

Na ProductKeys.cz zaveďte osvědčené postupy a komplexní opatření k tomu, aby se k vašim osobním údajům nedostaly neoprávněné osoby a aby zpracování údajů probíhalo v souladu s požadavky aktuální legislativy. Příklady takových opatření jsou hodnocení rizik, implementace organizačních a fyzických opatření, rutiny řízení přístupu a archivace, jakož i rutiny pro nakládání s údaji a následné žádosti týkající se práva na přístup, opravu a vymazání.

Můžete si být jisti, že vaše osobní údaje uchováváme bezpečným způsobem.

12.3 Změna nebo vymazání osobních údajů

Chcete si změnit jméno nebo smazat svůj účet u nás? Kontaktujte nás prosím na [email protected]

13. Řešení konfliktů

Reklamace jsou adresovány prodávajícímu v přiměřené lhůtě, srov. Oddíly 9 a 10. Strany se snaží všechny spory vyřešit smírnou cestou. Pokud se to nepodaří, může kupující kontaktovat Norskou spotřebitelskou radu za účelem zprostředkování. Norská spotřebitelská rada je k dispozici na čísle +47 23 400 500 nebo https://www.forbrukerradet.no/contact-us